Mon. Jun 24th, 2024
กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน อัปสกิลกำลังคนป้อนอุตฯ ท่องเที่ยวและบริการ

คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พร้อมด้วย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทยและคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยมี ผู้แทนกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

สืบเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวและบริการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวตามการกลับมาของนักท่องเที่ยว ประกอบกับภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว การจ้างงานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องการแรงงานสูงนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการทั้งสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมโรงแรมไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

ปัจจุบัน กรมการจัดหางานไทย กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รวบรวมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศไว้มากที่สุด สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังดำเนินการฝึกทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ อาทิ หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้ประกอบอาหารฮาลาล นวดไทยและสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาเทนเดอร์ พนักงานดูแลเรือ ช่างซ่อมบำรุง คนขับรถ เน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ขอบคุณที่มาโดย : สมาคมโรงแรมไทย , กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณภาพโดย : สมาคมโรงแรมไทย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *