PEOPLE ON FOCUS

HOBART เน้นคุณภาพสูงสุด ทุกอุปกรณ์ต้องคุ้มค่าการลงทุน
เพื่อรองรับธุรกิจอาหารในยุค 4.0

‘คุณวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเพื่อชิงการเป็นผู้นำในตลาด โดย HOBART โฮบาร์ท วันนี้มีอายุครบ 120 ปี จึงเป็นหนึ่งในผู้นำซึ่งมีแนวทางการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการคุณภาพสู่สังคมอย่างโดดเด่น และมุ่งสู่ความยั่งยืนเป็นหลัก จนล่าสุด ได้รางวัลยอดเยี่ยมจาก EPA ,ENERGY STAR เป็นปีที่แปดติดต่อกัน ทั้งนี้ คุณวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ Country Manager Thailand and Indo-China (CLMV) จะขยายความภาพแห่งความสำเร็จดังกล่าว
... Read more