Sat. Jul 20th, 2024

About Us

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ในฐานะของผู้ผลิตนิตยสารอย่างเป็นทางการของสมาคมโรงแรมไทย ภายใต้ชื่อ Thai Hotels & Travel Magazine ซึ่งได้ดำเนินการตีพิมพ์นิตยสารให้กับผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมโรงแรมมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว อัพเดททุกความเป็นไปในแวดวง รวมถึงบทความสาระอันมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทย

และเพื่อให้การอัพเดทข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อยุคสมัยและเหตุการณ์ www.ThaiHotelBusiness.com จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้วยความสะดวก ครบถ้วน รวดเร็วที่สุด เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

www.ThaiHotelBusiness.com

ThaiHotelBusiness.com คือศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจการโรงแรมของประเทศไทยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหว ในทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย รวมถึงบทความที่ให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อจุดประกายและนำเสนอให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

ThaiHotelBusiness.com ที่เดียวที่รวมข้อมูลสำหรับชาวโรงแรมไว้อย่างครบถ้วน การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ