Thu. Nov 21st, 2019

Law & Tax

กฎหมายน่ารู้ เรื่องการขออนุญาตกับทางราชการ

กฎหมายน่ารู้ฉบับนี้จะเป็นการย้ำเตือนพวกเราให้ได้ใช้ประโยชน์กับกฎหมายที่ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างเต็มที่ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องให้ความสะดวกกับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องขออนุญาตกับทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย

ตั้งแต่คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกมาสร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เพราะอ่านแล้วเป็นภาษากฎหมายที่เข้าใจยาก จึงมีผู้สอบถามเข้ามายังสมาคมโรงแรมไทยเป็นจำนวนมาก

กฎหมายน่ารู้ เรื่องประโยชน์ของหลักสูตรผู้จัดการโรงแรม

หลักสูตรผู้จัดการโรงแรม ชื่อเต็มตามกฎหมาย คือ ‘หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม’ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยโรงแรมมาตรา 33(2) ได้กำหนดความรู้ของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการโรงแรมจะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หรือเคยมีประสบการณ์การทำงานโรงแรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างข้างต้นก็ต้องมาเรียนหลักสูตรที่ว่านี้ ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 5 หมวด 12

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

โดยข้อเท็จจริงกฎหมายฉบับนี้เกิดมาสืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และแยกกิจการอาบน้ำและนวดตัวเพื่อสุขภาพ หรือเรียกรวม ๆ ว่ากิจการสปาเพื่อสุขภาพ ออกจากกิจการอาบ อบ นวด ให้ชัดเจนจะได้ไม่มีการเข้าใจผิดกับสาธารณชนทั่วไป แต่เมื่อแยกสปาออกไป ก็ต้องมีการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ จึงให้กระทรวงสาธารณสุขไปออกกฎกระทรวงควบคุมกิจการสปาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย