Tue. Dec 1st, 2020

Law & Tax

‘พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558’

หากเราเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยมักจะคุ้นเคยกับการประกาศของพนักงานบนเครื่อง อย่างเช่น “ผู้โดยสารโปรดทราบ………” ฟังแล้วเหมือนกับการขอความร่วมมือ คือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น

มาตรฐานดาวโรงแรมไทย

โควิด-19 ได้ทำร้ายคนทั่วโลกไปหลายล้านคนแล้ว ยังทำร้ายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศให้ทรุดตัวลง และยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร

การต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ของธุรกิจโรงแรม

วิกฤติโควิด-19 เป็นวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คนทำโรงแรมเคยประสบในรอบหลายสิบปี โรงแรมกว่า 90% ต้องปิดตัวเองลงชั่วคราวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ก็เริ่มมีโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น หัวหิน พัทยา เกาะเล็ก ๆ เริ่มเปิดบ้างแต่ก็ยังไม่เกิน 60%

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

กฎหมายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ กฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนึ่งครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย

กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เคยได้อธิบายเรื่องนี้มาตอนกฎหมายออกมาใหม่ ๆ ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ปรากฎว่าเมื่อได้รับเชิญไปบรรยายกฎหมายโรงแรม บ่อยครั้งจะมีคำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตการทำโรงแรม ตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงแรมซึ่งหลายจังหวัดยังคงมีปัญหากับท้องถิ่น และไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จึงต้องนำกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ดังนี้