Tue. May 21st, 2024
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากกฎหมายโรงแรม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากกฎหมายโรงแรม

เป็นที่รู้กันในผู้ที่ลงทุนทำโรงแรมว่า การสร้างโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากกฎหมายจะค่อนข้างเข้มงวด (จนเกินไป) แล้ว ยังมีความพยายามจากผู้ไม่หวังดีบางคนหลอกให้นำอาคารที่อยู่อาศัยมาทำโรงแรม โดยหว่านล้อมให้เชื่อว่าทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้ประกอบการบางคนก็ทราบว่าผิดกฎหมาย แต่ดูแคลนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีน้อยตรวจตราไม่ทั่วถึง หรือถ้าตรวจพบก็มีความเชื่ออีกว่า เงินจะสามารถปกปิดความผิดได้

ลองมาตรวจดูกันว่าการสร้างโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องผ่านอะไรบ้าง

เรื่องแรก คือ ตรวจสอบผังเมืองรวมของจังหวัดว่าตรงที่เราจะสร้างโรงแรมนั้นผังเมืองห้ามหรือไม่ ถ้าห้ามก็เลิกคิดไปก่อน หากคิดว่าบริเวณนั้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปก็สามารถไปพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปรับเปลี่ยนผังเมืองได้เมื่อถึงเวลา

เรื่องต่อมา คือ โรงแรมเป็นอาคารควบคุม หมายความว่า องค์ประกอบที่เป็นอาคาร เช่น ผนัง เพดาน เสา ตงฯ ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ หมายความว่า บ้านไม้ หลังคามุงจาก หรือทางมะพร้าวก็ขอเป็นโรงแรมไม่ได้ (ยกเว้นอาคารสร้างก่อน 19 สิงหาคม 2559 ไม่เกินสองชั้นและมาขอรับใบอนุญาตภายใน 5 ปี)

เรื่องที่สาม คือ เรื่องขนาดของโรงแรม แยกออกเป็น 2 ขนาด

ขนาด 10 ห้องขึ้นไปถ้าอยู่ในอำเภอที่ติดทะเล ต้องถูกบังคับให้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เปลี่ยนประกาศกระทรวงเป็นตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป นับเป็นการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้หายใจคล่องขึ้น ขณะนี้ทราบว่าหลายจังหวัดชายทะเลกำลังพิจารณาผ่อนคลายในลักษณะเดียวกันอยู่

ขนาดตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งใช้เวลานานมาก (ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี)

เรื่องที่สี่ คือ การทำโรงแรมต้องสร้างพันธมิตร เพราะในกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 3(4) กำหนดว่า “โรงแรมต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าว หรือจะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น” แปลว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือชุมชนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะให้สร้างโรงแรม ท่านก็สร้างไม่ได้ ถ้าเขาเหล่านั้นอนุญาตก็สร้างได้

ยังมีอีกหลายเรื่องที่มาเกี่ยวข้อง เพียงให้เห็นสี่เรื่องนี้เพื่อจะให้ท่านที่อยากเป็นเจ้าของโรงแรมได้ตระหนักและเตรียมการได้ถูกต้องตามกฎหมาย และขอยืนยันว่าหากท่านได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาษีที่ต้องเสียให้กับรัฐรวมแล้วน้อยกว่าการทำโรงแรมผิดกฎหมายแน่นอน

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *