Tue. Mar 5th, 2024
THA

THA จัดประชุมฯ และบรรยายพิเศษจาก รมว.ทส. บทบาทการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน

สมาคมโรงแรมไทย จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 4/65-67 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง Application Zoom โดยมีคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประชุมสมาชิกสมาคมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องราชมณเฑียร IV ชั้น M โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ในวันเดียวกันอีกด้วย

โดยการประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งนี้ คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจโรงแรม’ (Trends in Sustainable Travel and Hospitality) ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวสูงขึ้น การปรับรูปแบบโครงสร้างของโรงแรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการมลพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย และขยะพลาสติก สนับสนุนการใช้ Green Hotel เป็นจุดขายในการดึงนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Economy เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

ขอบคุณที่มาโดย : สมาคมโรงแรมไทย , MSN

ขอบคุณภาพโดย : สมาคมโรงแรมไทย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *