Sat. Sep 25th, 2021
MICE Standards Day 2021

MICE Standards Day 2021 The opportunities Explosion

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดงาน MICE Standards Day 2021  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

โดยคุณอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สสปน. ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ. สสปน. ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ. สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สสปน. และคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผอ. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.

โดยคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ได้เป็นตัวแทนสมาคมโรงแรมไทย เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาศักยภาพอุตสากรรมไมซ์ร่วมกัน ทั้งเรื่องของสถานที่และบุคลากรไมซ์ ซึ่งมี 4 หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. สมาคมโรงแรมไทย

2. สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

3. สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

4. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ภายในงานยังมีพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน ประจำปี 2564 กว่า 160 แห่ง ทั่วประเทศอีกด้วย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *