Sun. Jun 23rd, 2024
ลงนาม MOU

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมลงนาม MOU เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

โดยคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้คุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี คุณวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน คุณไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

กรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางาน เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน หรือ Big Data สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการแรงงาน และด้านกำลังแรงงาน เพื่อใช้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการว่างงาน

ด้านคุณไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึง กรอบความร่วมมือที่กรมการจัดหางาน ลงนาม MOU ร่วมกับทั้ง 9 หน่วยงาน มีสาระสำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. ส่งเสริมการมีงานทำโดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตำแหน่งงานว่าง ให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในอนาคต โดยเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

3. เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่มีในแพลตฟอร์มบริษัทจัดหางานลงในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการหางาน สามารถใช้บริการหางานได้บนแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. สนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรม และผลการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

5. ร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีงานทำ ให้ความรู้ด้านแรงงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในการหางานทำ และเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยให้บริการจัดหางานแก่ผู้สมัครงาน โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย

ขอบคุณที่มาโดย : สมาคมโรงแรมไทย , กรมการจัดหางาน

ขอบคุณภาพโดย : สมาคมโรงแรมไทย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *