Tue. Mar 5th, 2024
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2563 และประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2563 และประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 InterContinental Bangkok เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ทางสมาคมโรงแรมไทย ขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘ทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ’ และภายในงานมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว TTIA และสมาคมนายจ้างโรงแรมกรุงเทพ BHEA


ATTA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่สมัยที่ 39


Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *