Mon. Jun 24th, 2024
จัดระเบียบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก คุมมาตรฐานดัดแปลงอาคาร ต้องขออนุญาตใน 5 ปี

จัดระเบียบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก คุมมาตรฐานดัดแปลงอาคาร ต้องขออนุญาตใน 5 ปี

กระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบผู้ดัดแปลงอาคาร ทำห้องพักและโรงแรม ต้องขออนุญาตภายใน 5 ปี หวังสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกฏกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดลักษะณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนด เกี่ยวกับการดัดแปลงอาคารหรือการเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อขยายระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทอื่นมีระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมการกําหนด เกี่ยวกับลักษณะอาคารที่จะดัดแปลงมาประกอบธุรกิจโรงแรม ตลอดจนควบคุมให้อาคารที่จะดัดแปลง มาประกอบธุรกิจโรงแรมมีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กําหนด จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมและกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนี้

1. อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏกระทรวง ต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

2. อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรมต้องมีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

2.1. อาคาร 2 ชั้น ที่มีจำนวนห้องพักในอาคารหลังเดียวไม่ถึง 10 ห้อง จะต้องมีช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ซึ่งต้องมีระยะห่างตามแนวทางเดินไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นของชั้นนั้น

ขณะที่หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับส่วนต่างๆ ของอาคารให้คำนวณโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยที่ในอาคารต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วได้อย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 1 ชั้น โดยที่การตืดเครื่องดับเพลิงต้องติดให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร

2.2. อาคารที่มีจำนวนห้องพักใน 1 ชั้น ไม่เกิน 20 ห้อง ช่องทางเดินภายในอาคารจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย 120 เซนติเมตร และหน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับอาคารต้องไม่ต่ำไปกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

2.3. อาคารที่มีจำนวนห้องพักใน 1 ชั้น เกิน 20 ห้อง ช่องทางเดินภายในอาคารจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย 150 เซนติเมตร และหน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับอาคารต้องไม่ต่ำไปกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

2.4. อาคาร 3 ชั้นที่มีเสาคานตรงพื้นบันไดโครงหลังคา หรือของอาคารที่ทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟ ต้องติดตั้งระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยทุกชั้นที่ได้กำหนดดังนี้

2.4.1. ต้องติดตั้งสัญญานเตือนเพลิงไหม้ เช่นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงให้คนทั้งอาคารได้ยินเมื่อเกิดเหตุ หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ

2.4.2. ต้องติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ และมีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟด้วยตัวอักษรที่มีขนาดอย่างน้อย 10 เซนติเมตร

2.4.3. ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ต้องไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง

2.5. อาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องมีเสาคานตรงพื้นบันไดโครงหลังคาและผนังของอาคารที่ทำด้วยวัสดุถาวรแบบทนไฟ และอาคารชนิดนี้ต้องมีบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่ง เพื่อสามารถลำเลียงบุคคลทั้งหมดออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว

และบันไดหนีไฟในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ส่วนกรณีที่ทำบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟช่องประตูเปิดสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดที่ทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที และต้องติดตั้งอุปกรณ์ชนิดบังคับให้บานประตูเปิดเองโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ในอาคารประเภทนี้จะต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยที่ระหว่างทางจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งนั้น นอกจากนี้แล้วบันไดจะต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศาด้วย


ที่มา : www.money2know.com วันที่ 27 ต.ค. 61
www.money2know.com/ธุรกิจโรงแรม-2/

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *