Tue. Mar 5th, 2024
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรม

ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรม

จากการที่คณะกรรมการตรวจมาตรฐานโรงแรมทั้งหมดปีนี้ประมาณ 85 โรงแรม พบว่า ยังมีการกระทำผิดกฎหมายอยู่หลายประการ 

จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกของเราให้ได้รับทราบหากจะสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ก็จะเป็นการปลอดภัยต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะบางโรงแรมที่บริหารโดยผู้จัดการเป็นชาวต่างประเทศ เป็นหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาคนไทยที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่า สิ่งต่างๆ ที่เป็นกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ สิ่งที่คณะกรรมการตรวจโรงแรมได้พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย พอจะประมวลได้ดังนี้

  1. จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมที่ต้องติดไว้หน้าโรงแรม และชื่อโรงแรมต้องเป็นอักษรไทยที่มองเห็นได้ชัด หากจะมีภาษาต่างประเทศอยู่ด้วยก็ไม่มีปัญหา แต่ภาษาต่างประเทศต้องอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างภาษาไทยเท่านั้น เรื่องนี้เราพบว่าหลายโรงแรมมีภาษาไทยตัวเล็กมากจนน่าเกลียด และเห็นได้ไม่ชัดเจนเมื่อยืนห่างจากป้ายประมาณ 10 เมตร เท่านั้น ก็ต้องขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวอักษรไทยใหญ่ขึ้นหน่อยก็จะเป็นการดี
  2. ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร2) ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม หมายความว่าต้องนำมาแสดงไว้ในบริเวณ Lobby ของโรงแรม จะตั้งที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหรือจะแขวนไว้ หรือจะตั้งโชว์ไว้ก็ได้
  3. จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม เรื่องนี้บางโรงแรมไม่มี และให้เหตุผลว่า ราคาห้องพักแสดงไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเห็นได้เฉพาะพนักงานโรงแรมเท่านั้นซึ่งจะผิดกฎหมาย ข้อความในกฎหมายให้โรงแรมแสดงอัตราค่าที่พัก เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นว่าเราจะไม่คิดค่าที่พักเกินกว่าที่ปรากฎในเอกสาร แต่ขายต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ไม่เกินราคาที่แสดงไว้
  4. การต้องแสดงเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดตามที่มาตรา 675 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติตามแบบที่คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมประกาศกำหนดไว้ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง เอกสารดังกล่าวเราเรียกง่ายๆ กันว่า ใบรับผิดชอบ 5,000 บาท

คำว่าไว้ในโรงแรมหมายความว่าที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนทุกแห่ง

เรื่องนี้บางโรงแรมไม่ยอมจัดทำ โดยไปเข้าใจเอาเองว่าหากแสดงให้คนเห็นแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวจะมาบอกว่าของหายแล้วโรงแรมต้องจ่ายเงินให้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด การที่มีของหายในโรงแรมแสดงว่า ต้องมีการลักขโมยเกิดขึ้น ผู้ที่มาแจ้งว่าของหายโรงแรมก็สามารถอำนวยความสะดวก คือ พาไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานเจ้าหน้าที่

ความผิดตามข้อ 1 – 4 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองแต่ละข้อ คือ ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่ง 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานเกิน 200 คน ต้องจัดให้มีห้องพยาบาล เตียงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และพยาบาลประจำหนึ่งคน ทำงานเต็มเวลา พร้อมแพทย์หนึ่งคนมาประจำไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

และยังมีกฎหมายควบคุมอาคารที่ให้โรงแรมต้องทำประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามอีกด้วย

จึงหวังว่าโรงแรมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง กรุณารีบดำเนินการโดยด่วน ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะมาตรวจประจำปี

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *