PEOPLE ON FOCUS

ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์
‘ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับโลก

‘คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัยอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยแต่ละปี ธุรกิจไมซ์มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 5-10 โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยให้การต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ คิดเป็นจำนวน 1,086,229 คน เติบโตจากปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ร้อยละ 18.8 ด้านรายได้เติบโตถึงร้อยละ 17.53 คิดเป็นจำนวนรายได้ที่เข้าสู่ประเทศ 94,966 ล้านบาท นับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจไมซ์ไทย ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มายังประเทศไทย ... Read more