Sun. Jun 26th, 2022
ช่างไฟฟ้าของโรงแรม

ช่างไฟฟ้าของโรงแรม

เชื่อว่าขณะนี้เกือบทุกท่านคงทราบกันแล้วว่า มีกฎหมายออกมาบังคับให้ช่างไฟฟ้าในโรงแรมต้องผ่านการอบรมและทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายที่ว่านี้ออกมาใกล้เคียงกันสองฉบับ ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน เล็กน้อย ทั้งคุณสมบัติและวิธีการอบรม ฉบับแรก คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ

เงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

 1. ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คือ ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน หมายความว่า ช่างของโรงแรมทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้
  • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากนายจ้างไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการให้ (สอบถามรายละเอียดได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมโรงแรมไทย)
 3. เมื่อนายจ้างจัดให้ลูกจ้างผ่านการอบรมแล้ว ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม วัน เวลา ที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมที่จะให้ตรวจ และแจ้งรายชื่อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดข้างต้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 4. นายจ้างต้องจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำอธิบายติดไว้ในบริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
  • วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า
  • การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก
 5. การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้อง
  • ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กรณีติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ในห้องให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก
  • จัดให้มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  • จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าและน้ำมันในห้องเครื่องได้

หากท่านสมาชิกยังมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่สมาคมโรงแรมไทยตามวันและเวลาทำการ

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *