Sun. Jun 26th, 2022

Law & Tax

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

กฎหมายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ กฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนึ่งครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย

กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เคยได้อธิบายเรื่องนี้มาตอนกฎหมายออกมาใหม่ ๆ ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ปรากฎว่าเมื่อได้รับเชิญไปบรรยายกฎหมายโรงแรม บ่อยครั้งจะมีคำถามเกี่ยวกับการขออนุญาตการทำโรงแรม ตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงแรมซึ่งหลายจังหวัดยังคงมีปัญหากับท้องถิ่น และไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จึงต้องนำกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ดังนี้

กฎหมายน่ารู้ ถึงเวลาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโรงแรม

กฎหมายโรงแรมฉบับปัจจุบันได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 และมีผลบังคับใช้ 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ นั่นคือ 12 พฤษภาคม 2548 ซึ่งถือได้ว่าเก่าพอสมควรแล้ว คนโรงแรมก็พบข้อบกพร่องพอสมควร

กฎหมายน่ารู้ เรื่องการขออนุญาตกับทางราชการ

กฎหมายน่ารู้ฉบับนี้จะเป็นการย้ำเตือนพวกเราให้ได้ใช้ประโยชน์กับกฎหมายที่ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างเต็มที่ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องให้ความสะดวกกับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องขออนุญาตกับทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย

ตั้งแต่คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกมาสร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เพราะอ่านแล้วเป็นภาษากฎหมายที่เข้าใจยาก จึงมีผู้สอบถามเข้ามายังสมาคมโรงแรมไทยเป็นจำนวนมาก