ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

ช่วงนี้สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมต่างๆ หลายสมาคมกำลังศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่อย่างเคร่งเครียด เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของธุรกิจหลายธุรกิจ กฎหมายนี้ที่จริงคือการรวมกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่มาไว้ในฉบับเดียวกัน ประชาชนจะได้ไม่สับสน

Read more

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นวันที่คนทำธุรกิจจำนวนหนึ่งต้องตื่นเต้นตกใจกับกฎหมายที่โผล่มาบังคับใช้แบบกะทันหัน ซึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยรวมกฎหมาย 2 ฉบับที่ออกมาก่อนหน้านี้ เข้าด้วยกัน คือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

Read more

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับในวันที่ 5 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับเข้าด้วยกัน นั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และให้ชื่อว่า พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

Read more

กฎกระทรวงผ่อนปรนโรงแรมผิดกฎหมาย

กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร ผ่อนปรน ให้อาคารเล็กๆ ที่ไม่เกินสองชั้นไม่ต้องเป็นอาคารควบคุม และอาคารเกินสองชั้นที่สร้างมานานพอสมควรก็ได้รับอานิสงส์กับเรื่องระยะดิ่ง ระยะห่างจากเขตที่ดินผู้อื่น โดยให้ใช้กฎกระทรวงที่ใช้อยู่ในขณะสร้างอาคาร พื้นที่ว่างจาก 30% ก็เหลือเพียง 10% นับว่าเป็นการผ่อนคลายให้โรงแรมที่ไม่เจตนาทำผิดกฎหมาย แต่กฎหมายล้าสมัยไม่เอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบัน การผ่อนปรนดังกล่าวจะยังไม่ลดหย่อนให้เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจบริการ ดังนั้น การอนุญาตให้นำอาคารประเภทอื่นมาใช้ทำโรงแรมได้ในครั้งนี้ ประเมินว่าจะมีโรงแรมเข้าข่ายได้รับอานิสงส์ครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 6,000

Read more

โรงแรมเล็ก… มีโอกาสถูกกฎหมาย

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีผลให้โรงแรมเล็กสามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้   กฎกระทรวงที่ว่า มีสาระสำคัญดังนี้ 1. เป็นโรงแรมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2559 2. เป็นโรงแรมที่ 2.1 ให้บริการห้องพักอย่างเดียว 2.2 ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร

Read more

ช่างไฟฟ้าของโรงแรม Electrical Technician of Hotel

เชื่อว่าขณะนี้เกือบทุกท่านคงทราบกันแล้วว่า มีกฎหมายออกมาบังคับให้ช่างไฟฟ้าในโรงแรมต้องผ่านการอบรมและทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายที่ว่านี้ออกมาใกล้เคียงกันสองฉบับ ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน เล็กน้อย ทั้งคุณสมบัติและวิธีการอบรม ฉบับแรก คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 1. ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คือ

Read more

ส่อง พ.ร.บ. สถานประกอบการสปาไทย กันยายนนี้ ดีเดย์ รัฐฝันใช้เป็นเครื่องคัดกรองมาตรฐาน ยกระดับราคาดันไทยผู้นำสปาระดับโลก

คุณอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย ระบุว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสปาไทยเติบโตขึ้นมาก พร้อมๆ กับธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (เวลเนส ทัวริซึ่ม) โดยเฉพาะจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การพัฒนาแรงงานเกิดขึ้นไม่ทัน จนเกิดปัญหาการแข่งขันเรื่องราคา ทำให้สปาของไทยมีราคาถูกมาก โดยสปาที่บริการทั่วไปตามถนนต่างๆ มีราคาเพียง 150 บาทต่อชั่วโมง

Read more

รถนักท่องเที่ยวต่างชาติ Foreign Tourist Vehicle

ช่วงนี้ในวงการท่องเที่ยวเราจะพูดคุยกันเรื่องนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทย ด้วยการขับรถเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านเหนือของประเทศ มาใช้ทรัพยากรของเราโดยอาศัยวัดเป็นที่หลับนอนรวมทั้งอาบน้ำอาบท่า บางกลุ่มนำอุปกรณ์การปรุงอาหารในวัดด้วย นักท่องเที่ยวเหล่านี้ใช้เงินน้อยมากในการเข้ามาแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว กรมการขนส่งทางบกจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพิจารณาทำร่างประกาศกฎเกณฑ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และได้ออกเป็นประกาศของกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ประมาณต้นเดือนมิถุนายนปีนี้)

Read more

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว

ดังที่ทราบกันแล้วว่า ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ฤกษ์เปิดเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชาวโรงแรมและท่องเที่ยวก็คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการท่องเที่ยวจำนวน 32 ตำแหน่งงาน

Read more
Page 1 of 3123