“ท่องเที่ยว-ลงทุน” หนุนยอดการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับเป้าหมายยอดตั้งธุรกิจพุ่ง 70,000 ราย โต 5%นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมได้ปรับคาดการณ์จำนวนการเติบโตของธุรกิจจัดตั้งใหม่ในปี 2560 เป็น 66,000 – 70,000 ราย จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 66,000 ราย เพิ่มขึ้น 5.8-6% จากปีก่อน และถือเป็นยอดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามคาดการณ์ GDP ปี 2560 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้

สำหรับยอดการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน ตุลาคม 2560 มี ธุรกิจจัดตั้งใหม่ 6,003 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,532 ราย ลดลงจำนวน 529 ราย คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,092 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 911 ราย คิดเป็น 18%

ส่วนมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวน 39,723 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8,095 ล้านบาท คิดเป็น 26% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 14,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 25,003 ล้านบาท คิดเป็น 170%

สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 561 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 493 ราย คิดเป็น 8% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 155 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

ทั้งนี้ หากแบ่งธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีจำนวน 5,737 ราย คิดเป็น 96% รองลงมา คือทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 179 ราย คิดเป็น 3% และทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 87 ราย คิดเป็น 1% ตามลำดับ โดยมีธุรกิจที่ทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จำนวน 1 ราย ได้แก่ ธุรกิจโฮลดิ้ง มีมูลค่าทุน 2,532 ล้านบาท

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ต.ค. 60) มีจำนวน 1,421,926 ราย มูลค่าทุน 21.83 ล้านล้านบาท โดยมีธุรกิจ ที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ มีจำนวน 675,601 ราย มูลค่าทุน 15.95 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 180,289 ราย คิดเป็น 26.69% บริษัทจำกัด 494,137 ราย คิดเป็น 73.14% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,175 ราย คิดเป็น 0.17%

ขณะที่ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,797 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,717 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 80 ราย คิดเป็น 5% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,588 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 209 ราย คิดเป็น 13% มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,030 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 10,503 ล้านบาท ลดลงจำนวน 473 ล้านบาท คิดเป็น 5% และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 13,987 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,957 ล้านบาท คิดเป็น 28%

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป จำนวน 129 ราย คิดเป็น 7% รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 100 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 43 ราย คิดเป็น 2% ตามลำดับ

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีจำนวน 1,691 ราย คิดเป็น 94% รองลงมา คือทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 100 ราย คิดเป็น 6% และทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 6 ราย ตามลำดับ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มกราคม – ตุลาคม 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 61,615 ราย มีมูลค่าทุนทั้งสิ้น 304,244 ล้านบาท เห็นได้ว่าจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 7,536 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับ มกราคม – ตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 54,079 ราย

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

www.prachachat.net/economy/news-72397

Comment Box