งานประชุมวิชาการและสัมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017(GHTIC2017)
ท่านประธานกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติGHTC2017 ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และคณะผู้จัดงาน GHTIC 2017 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017: GHTIC2017 ดังต่อไปนี้

1) สาระหลักของการประชุมครั้งนี้ ให้ความสาคัญ ของคาว่า Gracious Hospitality ที่มีความหมายลึกซึ้งและเป็นสากลในบริบท ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการของโลก ที่แสดงถึงเอกลักษณ์อัธยาศัยไมตรีความเป็นไทยส่งผ่านรอยยิ้มที่ต่างชาติ รู้จักและเข้าใจ ถึงเป็นอย่างดี (Smiling Thailand) โดยผ่านมุมมอง 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.1) Host เจ้าบ้าน คือคนทุกคน ไม่ว่าจะ เป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ประชาชนทุกคน 1.2) Business Unit & Entrepreneurs ผู้ประกอบการ ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับสาธารณชนในวงกว้าง 1.3) Visitors, Tourists, Travelers, Delegates นักเดินทางที่มาใน วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อการดาเนินธุรกิจการจัดนิทรรศการงานสินค้าและงาน ประชุมนานาชาติ

2) ในงาน GHTIC 2017 มีการนาเสนอ Work Shop, มีการนาเสนอ Research Paper Presentation,มี Panel Discussion ของ Keynote Speakers ในงานที่น่าสนใจ รวมถึงการหาคาตอบกันในเรื่อง Gracious Thai Hospitality in the Modern Context ที่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ และ วิทยาลัยดุสิตธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 ด้วยความคานึงถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้นาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศ ไทย ซึ่งจาเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของความเป็นวิชาการ (Academic) ที่มีการพัฒนา ศึกษา วิจัย หลักสูตร อย่างมีระบบแบบแผน และน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ และศิลป์ของการประกอบการด้านวิชาชีพ (Professional Career) ที่ ทันสมัย ตอบสนองต่อ การพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ บ่มเพาะให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสถาน ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ และ ทัศนคติที่ดี มีใจรักในการบริการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการ ปฏิบัติการงาน ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานี ซึงเป็นสถาบันทางด้านการจัดการท่องเที่ยว การโรงแรม และการครัวที่ได้รับมาตรฐาน ระดับสากลที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเสมอมา

3) ทางวิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017 (GHTIC 2017) ให้เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเชิญองค์ปาฐกถา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลชั้นนาทางวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มาร่วมเสวนากัน ณ. เวที GHTIC 2017 แห่งนี้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ Gracious Hospitality & Tourism in Theme: Culinary Art & Gastronomy, The Thai Approach, Experiences & Cultures, Competitiveness: Entrepreneurial Innovation and Sustainability, Wellness & Well-Being, Gracious Hospitality & Tourism Towards 2030 ซึ่งมี Keynote Speakers ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มาร่วมงาน อาทิ

 Mr. Weerasak Kowsurat (Former Minister of Tourism and Sport, Thailand and Chairman of the Board
– Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB), Thailand Dr. Mario Hardy (Chief Executive Officer) ,The Pacific Asia Travel Association (PATA)
 Mr. Ragnar Fridriksson (M.D of World Association of Chefs Societies (WACS), France
 Dr. Agnès Giboreau (Director of the Center for Food and Hospitality Research, The Institute Paul Bocuse, France
 Prof. Dimitrios Buhalis (Department Head, Tourism and Hospitality, Bournemouth University) England, UK
 Mr. Yateendra Sinh (CEO of Lausanne Hospitality Consulting SA), Switzerland
 Mr. Yoshiki Tsuji (Chairman and Head of the Board of Directors) Tsuji Culinary Institute, Japan
 Mr. Jackson Pek (VP and General Counsel, Asia Pacific M.D, Bangkok Regional Office of Amadeus)
 Ms. Suphajee Suthumpun (Group CEO – Dusit International), Thailand
 Mr. Narun Wiwattanakrai (Executive Director and Chief Marketing Officer) Siam Wellness Group, Thailand
 Dr. Cathy Hsu (Chair Professor of Hospitality and Tourism Marketing), Hongkong Polytechnic University, Hong Kong
 Mr. Siradej Donavanik (Director of Development and Projects) Dusit International, Thailand
 Ms.Nopparat Aumpa (General Manager) Banyan Tree Bangkok, Thailand
 Prof. Ir. Wiendu Nuryanti (Professor at Universittas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , Indonesia
 Dr. Perry Hobson (Pro-Vice Chancellor for Global Engagement) – Taylor’s University, Malaysia
 Prof. Dr. Sarote Phornprapha (The President of Dusit Thani College and the Director of Operation Thailand – Dusit Education, Thailand

จากความตั้งใจอันดีของทีมงาน GHTIC 2017 ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนา และวางรากฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันสมัยใน ระดับนานาชาติและยังเป็นการยกระดับและส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยแบบ Thai Gracious Hospitality อยากจะ เรียนขอคาปรึกษาว่า ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ท่านกากับดูแลนั้น มีนโยบายหรือแผนในการให้การสนับสนุน GHTIC 2017 อย่างไรบ้าง เพราะทางทีมงาน ก็ยังมีการจัดการดาเนินการที่ยังไม่ถึงจุดที่เราคาดหมายไว้ จึงอยากจะเรียนขอคาปรึกษาท่าน เพื่อที่ทางเราจะได้พยายามประสานให้ผู้เกี่ยวข้อง (All Concerned) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากการจัดงานประชุมวิชากา นานาชาติ Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017(GHTIC2017) รายละเอียดเพิ่มเติม www.dusitconference.com

Comment Box