Mon. Jan 18th, 2021

THA Movement

THA ร่วมแสดงความยินดีกับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมแรมไทย คุณสุกัญญา จันทร์ชู อุปนายก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ คุณปิยะมาน

งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรมสู่อนาคตที่มั่นคง’

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 สมาคมโรงแรมไทยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการจัดงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง’ พร้อม Hotel Suppliers

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย เข้ารับรางวัล ‘สมาคมการค้าดีเด่น เป็นผลสำเร็จตามพันธกิจมาตรฐานคุณภาพการให้การบริการ’ ที่จัดตั้งโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน ‘Together

มูลนิธิใบไม้เขียวจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวแก่โรงแรม

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับ 6 องค์กร จัดตั้งโดยสมาคมโรงแรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียว ประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณแสดงความชื่นชมแก่โรงแรมที่เข้าสู่มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว เมื่อวันอังคารที่