ก.ท่องเที่ยวฯ ผนึก CNTA ยกระดับให้บริการนทท.จีน หนุนกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรองนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้เข้าพบหารือนายหวัง เสี่ยวเฟิง รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Tourism Administration หรือ CNTA) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลสรุปการหารือร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. การกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง 2. การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และ 3. การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

โดยด้านการกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองนั้นได้ตั้งเป้าว่าในระยะ 3 ปีนี้ หรือปี 2563 จะเพิ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็น 15 ล้านคน พร้อมเสนอ 6 เมืองรอง ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี และ นครศรีธรรมราช ซึ่งฝ่ายจีนก็พร้อมให้ความร่วมมือ ส่งนักท่องเที่ยวจีนสู่เมืองรองของไทยอย่างเต็มที่ หากมีระบบคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย บริการได้มาตรฐาน และโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม

ส่วนด้านการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนั้น ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดซึ่งเป็นคอขวดอยู่หลายจุด โดยเฉพาะในกระบวนการเข้าประเทศได้ข้อสรุปว่าควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาในขั้นตอนการกลั่นกรองและอนุมัติการเข้า- ออก ประเทศของนักท่องเที่ยว

โดยเสนอแนวทางการใช้ระบบ Quick Response หรือ QR Code มาช่วยยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการ ตลอดจนการคัดกรองนักท่องเที่ยวจีนจากประเทศต้นทางอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย (ทัวร์ศูนย์เหรียญ) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการปรับปรุง ระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการตรวจลงตรา ซึ่งจะได้มีการศึกษาในรายละเอียด และแนวทางการดำเนินการต่อไป
สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนั้น ฝ่ายจีนพอใจที่ไทยได้มีมาตรการดูแล รักษาสิทธิ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการสื่อสาร การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้สามารถประสานงาน ดูแลนักท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องกันว่าควรจัดให้มีระบบประกันภัยภาคบังคับให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะรับไปดำเนินการต่อไป

นายพงษ์ภาณุยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความร่วมมือในการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายนั้นจะมีแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง Hotline ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทัวร์ผิดกฎหมาย และเรื่องร้องเรียนระหว่างกรมการท่องเที่ยวของจีน และกรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 มกราคม 2560

www.prachachat.net/tourism/news-99975

Comment Box