Green Hotel Supplier and Consumer Conference ครั้งที่ 3ขอเรียนเชิญ ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า ร่วมประชุม Supplier’s Readiness : การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาสินค้ามุ่งสู่โรงแรมสีเขียว

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศ กรุงเทพฯ

H&T ,THA

***การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้***

เป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นเกณฑ์ประกอบการคัดเลือกของผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในการเข้าร่วมงาน Green Hotel Supplier and Consumer Conference ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม2559 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครสอบ

ถามข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-5277 ต่อ 171 คุณเยาวลักษณ์ หรือ 02-247-0123 ต่อ 1944 คุณสุธิดา
Email: greenleaf@thaihotels.org หรือ Email: greenleafthai@gmail.com
ตอบรับภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

Comment Box