อพท. เผยตัวเลขรายได้ชุมชนโตกว่า 300% ชูท่องเที่ยววิถีไทย สนองนโยบายรัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”อพท. เผยตัวเลขรายได้ชุมชนในพื้นที่พิเศษโตขึ้น 300% ความอยู่ดีมีสุขสูงถึง 86% พร้อมชูการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยววิถีไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น และการจัดงาน DASTA Forum 2017 ได้นำเสนอความสำเร็จในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานภายนอก อีกทั้งเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของ อพท. ที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ทั้งนี้ อพท. ได้มีการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์ (Economics Value) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ที่สามารถประเมินมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขได้รวมมูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านบาท แบ่งตามพื้นที่ได้ดังนี้ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 163,962 ล้านบาท พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 1,894,000 ล้านบาท พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 383,355 ล้านบาท พื้นที่พิเศษเลย 611,731 ล้านบาท พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 123,829 ล้านบาท พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 46,534 ล้านบาท

สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า พื้นที่พิเศษที่อยู่ในการดูแลของ อพท. เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 18% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวสูงขึ้น 2.09 เท่า ช่วยกระจายรายได้ไปสู่หน่วยเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวชุมชนสูงถึง 41.02% ค่าเฉลี่ยรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวในภาพรวม 235.90% ในชุมชนเดิม และร้อยละ 312.40% ในชุมชนใหม่ เมื่อเทียบกับชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของ อพท. การประเมินระดับความสุขของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ พบว่านักท่องเที่ยวมีความสุขเฉลี่ยร้อยละ 79.17 ประชาชนในพื้นที่พิเศษผ่านเกณฑ์ประเมินระดับความอยู่ดีมีสุข สูงถึงร้อยละ 86.36

Comment Box