การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THAคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำปี2560 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เวลา 12.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษของสองสมาคมที่เป็นสมาคมหลัก ด้านการท่องเที่ยวและจัดขึ้นเพียงปีละคร้ัง ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกทั้งสองสมาคมจะไดรับทราบถึงสถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยวของปี 2559 และแนวโน้มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในปี 2560 รวมทั้งได้พบปะสังสรรค์ ระหว่างสมาชิกทั้งสองสมาคมอีกดว้ย

Comment Box