“อพท.” จับมือ “นิด้า” ปั้นหลักสูตรเที่ยว“อพท.” จับมือ “นิด้า” จัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ตอกย้ำเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้

พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ อพท. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อพท. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทำกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์ GSTC และจัดฝึกอบรมคณาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในการนำกรณีศึกษาของ อพท. ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และแวดวงวิชาการได้อย่างดียิ่งขึ้น

กิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีต้นแบบการบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และที่สำคัญคือ เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 1 มิถุนาคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496295786

Comment Box