เล็งของบฯ 2หมื่นล้าน ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ“กรมการท่องเที่ยว” ขานรับนโยบาย รวม.ท่องเที่ยวฯ เล็งของบฯสนับสนุนกว่า 2 หมื่นล้าน หนุนกว่า 2 พันโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ หวังซ่อมสร้างอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศไทยจำนวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จึงได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่ต้องการกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง คัดกรองส่งนักท่องเที่ยวเข้าชุมชน และเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ถูกใช้มานานจนต้องซ่อมสร้างอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จากนโยบายดังกล่าวนี้ ทำให้กรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างพิจารณาคำของบประมาณโครงการต่าง ๆ รวมประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งในเบื้องต้นมีจำนวนทั้งหมด 2,639 โครงการ แบ่งเป็นเมืองรอง 55 จังหวัด 1,843 โครงการ และเมืองหลัก 22 จังหวัด 796 โครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และเน้นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวรอง ส่วนเมืองหลักจะเน้นชานเมืองหรือชุมชนนอกเมืองตลอดจนเมืองที่อยู่รอบ ๆ สนามบินหลัก ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรมด้วย

“โครงการขนาดเล็กไม่เกิน 5 ล้านบาทที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือโครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ใช่การก่อสร้างใหม่หรือขนาดใหญ่ และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล หรือ universal design จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก” นายอนันต์กล่าว และยกตัวอย่างแนวคิดหรือลักษณะโครงการด้วย

อาทิ การสร้างแหล่งกำเนิดสินค้าโอท็อปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาตลาดที่มีอยู่เดิมให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาย่านดาวน์ทาวน์หรือของเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายบอกทาง และการปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม

นายอนันต์ยังกล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับแนวทางการเร่งรัดจัดทำงบประมาณพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนั้น ทางกรมการท่องเที่ยวได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

ที่มา: ประชาชาติธุระกิจ วันที่ 21 มกราคม 2561

www.prachachat.net/tourism/news-104628

Comment Box