“กรมการท่องเที่ยว” หนุนท่องเที่ยวโตยั่งยืนทุกมิติ“กรมการท่องเที่ยว” ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ-คนไทยมีความสุข

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในปี 2561 ว่า กรมการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ตามแผนการดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะมีความ เข้มข้นเด่นชัดมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจะดำเนินงานเคียงคู่และสอดรับไปกับนโยบายดังกล่าว โดยยึดหลักตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน 2016-2025 ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้ง ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้อันมั่งคั่ง มั่นคง ให้กับประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ และเกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนรักษาสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

“การ ท่องเที่ยวไทยจะโดนใจนักท่องเที่ยวยุค 4.0 ได้นั้น เราต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ต้องมีมาตรการป้องกันนักท่องเที่ยวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็น ธรรม ป้องกันและขจัดปัญหาความไม่คุ้มค่าและสมราคาของสินค้าและบริการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทุก กลุ่ม เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนในฐานะเจ้าบ้านที่ดีพร้อมอยู่เคียงข้างนัก ท่องเที่ยวอย่างจริงใจ เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก” นายอนันต์กล่าว

นายอนันต์กล่าวด้วยว่า กรมการท่องเที่ยวจะจัดทำดัชนีความพึงพอใจในสินค้าและบริการด้านการท่อง เที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการ กำหนดคุณภาพสินค้าและบริการ และเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต่าง ๆ

เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อน ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ศึกษาเพื่อพัฒนาการ ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังได้ประกาศคำขวัญ (Motto) ที่จะใช้เป็นหลักและแนวทางในการดำเนินงานในทุกด้านต่อจากนี้ไป คือ dynamic, open และ trustworthy ซึ่งมาจากอักษรย่อของชื่อกรมการท่องเที่ยว (DOT-Department of Tourism) โดย dynamic หมายถึง ความเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง ดำเนินการฉับไว ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ open หมายถึง ความโปร่งใส เปิดกว้างต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี และเปิดรับทุกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง และ trustworthy หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถกำกับดูแล ให้ความช่วยเหลือให้เป็นที่วางใจได้

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 3 ธันวาคม 2560

www.prachachat.net/tourism/news-82053

Comment Box