กระทรวงอุตฯสนองนโยบายรัฐ”กระตุ้นศก.ฐานราก”ปั้น 20 หมู่บ้านสร้างผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงท่องเที่ยวนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้าน ซีไอวีอีก 11 แห่งทั่วประเทศ หลังจากนำร่องพัฒนาไปแล้ว 9 แห่ง ในปี 2560

โดยรูปแบบการพัฒนาโครงการซีไอวีปี 2561 จะเข้มข้นขึ้น เน้นการระดมความเห็นของชุมชน ที่จะร่วมกันคิดและวางแนวทางการพัฒนาการหารายได้ในชุมชนร่วมกัน โดยจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ประสานงานและนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชุมชนนั้นๆ รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรม สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

“หมู่บ้านซีไอวี จะนำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ หรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว นำไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะเครือข่ายไปยังวิสาหกิจ หรือชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมต่อไป” นายสมชายกล่าว

นายสมชายกล่าวว่า เบื้องต้นหมู่บ้านเมืองเก่า จ.สุโขทัย เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการซีไอวี ปี 2561 เนื่องจากมีความพร้อมด้านทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่ใกล้แหล่งมรดกโลก ประกอบกับมีความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังกระทรวงอุตสาหกรรมได้วิเคราะห์โอกาสและความร่วมมือของชุมชน ที่จะนำไปสู่แผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาในแต่ละด้าน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการในด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว

ขณะที่หมู่บ้านบุ่ง จ.พิษณุโลก เป็นหมู่บ้านที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายในหมู่บ้านอยู่แล้ว อาทิ ผลิตภัณฑ์จักสานแบบต่างๆ พรมเช็ดเท้า ไม้กวาด และชุมชนดังกล่าวยังมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำน่าน แต่ยังขาดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาให้สอดรับการท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับ 11 หมู่บ้านเป้าหมายปีนี้ ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านเมืองเก่า จ.สุโขทัย 2.ชุมชนบ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก ชุมชนบ้านภู จ.มุกดาหาร 3.ชุมชนบ้านภู จ.มุกดาหาร 4.ชุมชนบ้านนาเชือก จ.สกลนคร 5.ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม 6.ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จ.ระนอง 8.ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร 9.ชุมชนบ้านท่าเขา จ.พังงา 10.ชุมชนบ้านบากันเคย จ.สตูล 11.ชุมชนบ้านต้นตาล จ.สระบุรี

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 2 มกราคม 2560

www.prachachat.net/economy/news-95273

Comment Box