ทีเส็บชู “สมาร์ทไมซ์” เพิ่มแวลู/หนุนไมซ์ไทยแข่งขันเวทีโลก“ทีเส็บ” เพิ่มดีกรีเสริมศักยภาพการแข่งขัน ยกเครื่องตลาดไมซ์ไทยสู้ศึกเวทีโลก เปิดกลยุทธ์ “สมาร์ทไมซ์” ดึงเทคโนโลยี-ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่ม

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทีเส็บ เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมการจัดประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และแสดงสินค้า (ไมซ์) ทีเส็บได้เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไมซ์ จากแบบเดิมไปสู่การจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์ (Smart MICE) ด้วยการผสานแนวความคิดสร้างสรรค์กับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัด กิจกรรม ตามเป้าหมายของแผนแม่บทไมซ์ สร้างอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้มีจุดเด่น มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

การยกระดับและพัฒนาการจัดงาน ไมซ์ให้มีความสมาร์ทมากขึ้นมีเป้าหมายเพื่อดึงผู้เข้าร่วมงานไมซ์จำนวนมาก และดึงผู้เข้าร่วมงานรายเก่าให้กลับมาร่วมงานอีก โดยสมาร์ทไมซ์จะต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าอยากมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป และอยากกลับมาเข้าร่วมงานไมซ์อีกโดยกรอบแนวคิดการจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainable) การจัดงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ความทันสมัย (Modern) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น ความมีศิลปะสร้างสรรค์ (Artistic) การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการจัดงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้งานที่มีความแปลกใหม่ และสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานไมซ์เพิ่มขึ้น

การปฏิวัติการจัดงาน (Revolutionary) จากรูปแบบเดิมไปสู่การจัดงานแบบใหม่ โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดงาน ซึ่งมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย และการเปลี่ยนแปลง (Transforming) มีการพัฒนาและเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไมซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งงานไมซ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ

“ปัจจุบันหลายประเทศให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ อาทิ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย โดยได้ออกมาตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดงาน ไมซ์หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนเงินทุน การสนับสนุนทางด้านภาษี เป็นต้น”

นางศุภวรรณกล่าวว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานไมซ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดงาน ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ทำให้งานน่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้างานได้มากขึ้น

ด้านแผนงานขับเคลื่อนสมาร์ทไมซ์ของ ทีเส็บ ได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ให้มีความสามารถในการ รองรับและสนับสนุนการจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์ ผ่านการจัดอบรม สัมมนา การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่างงานที่จัดการแบบสมาร์ทไมซ์ และการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการอำนวยความสะดวกในการ จัดงานไมซ์

ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการทีเส็บ ให้นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุน ทีเส็บ ดำรงตำแหน่ง ต่อจากนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ หลังเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 13-27 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าสมัคร 3 ราย

“สิ่งที่บอร์ดคาดหวังให้นายจิรุตถ์เข้ามาสาน ต่อ เป็นเรื่องของการปรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้สอดรับกับเกณฑ์ การชี้วัดการทำงานขององค์การมหาชนสำหรับปี 2560 และต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม หากทำได้ตามที่แผนระบุจะถือว่าผ่านเท่านั้น ต้องทำงานได้ทะลุเป้า จึงจะได้รับการประเมินว่าดี”

นอกจากนี้ อยากให้นายจิรุตถ์เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในมุมมองใหม่ ๆ ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนเงินเท่านั้น แต่อยากให้ลงลึกถึงความต้องการด้านอื่น ๆ เช่น การประสานความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำคนหรือสินค้าเข้า-ออกในการจัดสัมมนาและแสดง สินค้านานาชาติในประเทศไทย

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494174142

Comment Box