โรงแรมเล็ก… มีโอกาสถูกกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีผลให้โรงแรมเล็กสามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้

 

กฎกระทรวงที่ว่า มีสาระสำคัญดังนี้

1. เป็นโรงแรมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2559

2. เป็นโรงแรมที่

2.1 ให้บริการห้องพักอย่างเดียว

2.2 ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการ อาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

3. ต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมภายใน 5 ปี

4. ถ้าต้องมีการดัดแปลงอาคารก่อนมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารภายในสองปี

5. อาคารไม่เกินสองชั้นมีจำนวนห้องพักทั้งหมดไม่เกิน 10 ห้อง ต้องมีช่องทางเดินในอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และจุดไกลสุดของชั้นกับบันไดต้องไม่เกิน 40 เมตร

6. อาคารสองชั้นหรือเกินสองชั้นและมีห้องพักไม่เกินชั้นละ 20 ห้อง ต้องมีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

7. อาคารที่มีห้องพักเกินชั้นละ 20 ห้อง ต้องมีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

8. อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ

9. อาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟ

10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวอาคาร ระยะดิ่งของอาคาร ระยะหรือระดับสำหรับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะให้ใช้ข้อกำหนดในขณะที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารนั้น

 

อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันให้โรงแรมเล็กสามารถมีโอกาสมาขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมได้บางส่วน แต่การบังคับใช้กฎหมายอื่นก็ยังอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่อีกบ้าง ซึ่งก็คงต้องค่อยๆ แก้ไขไปทีละเรื่อง จนกว่าจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว


Small Hotels, The Rights to be Legitimate

Ministerial Regulation regarding the specification on the other types of building
used to operate hotel business had come into force on August 20, 2016 which would allow small hotels to obtain hotel operation license.

 

This Ministerial Regulation contains the essence as follows

1. This is eligible for hotels that were operated prior August 20, 2016.

2. To get qualification, hotel must have certain conditions as follows

2.1 Provide only guestroom service.

2.2 Provide guestroom and restaurant services or place for food service providing or place for cooking food.

3. Hotel owner must submit hotel operation license application within 5 years.

4. If the building requires some modification or renovation before submitting hotel operation license application, hotel owner needs to get

permission for building modification within 2 years.

5. Building with two stories or less and has the number of guestrooms not exceeding 10 guestrooms must provide the corridor with the

width no less than 1 meter, stair with the width no less than 0.90 meter and outermost point between step and stair must not exceed 40

meters.

6. Building with two stories or more and has the number of guestrooms less than 20 guestrooms on each floor must provide the corridor

with the width no less than 1.20 meters.

7. Building with the number of guestrooms exceeding 20 guestrooms on each floor must provide the corridor with the width no less than

1.50 meters.

8. For building with three stories or more, their poles, shafts, joists, floors, stairway, roof structure and wall must be made of permanent

materials that are all refractories.

9. Building with four stories or more must provide fire escape.

10. The regulation regarding building line, vertical distance of building or level for building or boundary of other lands or between building

and road, alley, passage, footpath, or public space should observe the regulation under the permission to construct or modify such building.

However, this attenuation will give the great opportunity for some small hotels to obtain hotel operation license, but other

law enforcements may have some obstacles which we will need to solve it little by little until  accomplishing tourism promotion objective.

ที่มา: นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.7 No.40 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 (Oct – Nov 2016) ThaiFex 2016

Comment Box