เอกชนเสนอ รฟท.พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว-ชายแดนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำการรับฟังข้อคิดเห็นของนักลงทุน ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ตามเส้นทางรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง จำนวน 12 สถานีว่า แผนแม่บทดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ รฟท. เนื่องจากที่ผ่านมา รฟท. มีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน แต่ขาดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจแบบครบวงจร ทำให้มีรายได้จากการใช้ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายการลงทุนทั้งรถไฟ ทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทำให้ศักยภาพของที่ดินของ รฟท. เพิ่มขึ้น

โดยการพัฒนาจะต้องมองทั้ง 3 ด้านคือ มิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ อาจให้ผู้ที่อยู่อาศัยเดิมเข้ามาเช่าเปิดร้านค้าหรือร่วมถือหุ้น การร่วมวางแผนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงอาจมีการจัดรูปที่ดินและวางผังเมืองใหม่ เพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ รวมถึงบางสถานี

อาทิ สถานีนครสวรรรค์ และสถานีปากช่อง ที่มีแผนให้เป็นสถานีร่วมกับรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น โดยหลังการรับฟังความเห็นของนักลงทุนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะมีการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จึงจะสามารถประเมินได้ว่า จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ รฟท. ได้มากน้อยเพียงใด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ PPP ต่อไป

ด้านมุมมองของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุม ส่วนใหญ่ต้องการความชัดเจนของภาครัฐในการลงทุน รวมถึงความชัดเจนในกฎหมายผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมถึงมีข้อเสนอจากผู้ประกอบการว่า ต้องการให้พัฒนาสถานีในเส้นทางที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเป็นทำเลที่มีศักยภาพ

ที่มา: มติชน วันที่ 11 สิงหาคม 2559

www.matichon.co.th

Comment Box