ภูเก็ตจัดระเบียบห้องพักรายวัน เดดไลน์ยื่นขออนุญาต 31 มกราคม 2560จัดระเบียบโรงแรมเถื่อนภูเก็ตคืบ เข้ายื่นเอกสารขออนุญาตแล้ว 507 แห่ง จากทั้งหมด 1,366 แห่ง ขีดเส้นยื่นเอกสารภายใน 31 มกราคม 2560 ด้านผู้ว่าฯภูเก็ตขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดประชุมสัมมนา เข้าพักโรงแรมถูกกฎหมายเท่านั้น

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการห้องพักในจังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 424 แห่ง และมีสถานที่พักประเภทอื่น เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ แมนชั่น มาเปิดขายบริการห้องพักเป็นรายวัน ทั้งหมด 1,366 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องเป็นอย่างมาก

สำหรับสถานที่พักที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายบางประการจังหวัดได้เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้ง1,366 แห่ง มาขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรมให้มีความถูกต้อง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพให้เป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ล่าสุดมีผู้ประกอบการสถานที่พักได้มายื่นคำขอเพื่อเข้าสู่ระบบโรงแรมที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547 แล้ว จำนวน 507 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 177 แห่ง อำเภอกะทู้ 236 แห่ง และอำเภอถลาง 94 แห่ง โดยสถานที่พักที่มายื่นเพื่อเข้าสู่ระบบโรงแรมส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยรวม อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และแยกประเภทของปัญหา คณะทำงานระดับอำเภอได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วส่งให้จังหวัดพิจารณา จำนวน 5 ราย และพบว่าสามารถเข้าสู่ระบบโรงแรมได้

นายโชคชัยกล่าวอีกว่า การนำเอาคอนโดฯมาให้เช่าเป็นโรงแรมต้องเช่ายกชั้น และไม่กระทบต่อผู้ซื้อคอนโดฯที่มีอยู่เดิม ส่วนกลุ่มโรงแรมที่ยังไม่ถูกต้องจำนวนนับ 100 ราย ส่วนมากอยู่ที่ป่าตอง จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ในระหว่างที่คณะทำงานเร่งจัดระเบียบโรงแรมดำเนินการอยู่นั้นขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการดังนี้1.การจัดประชุมสัมมนาในโรงแรม ให้จัดการประชุมสัมมนาในโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น โดยผู้จัดการสัมมนาสามารถขอดูใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้จากผู้ประกอบการ 2.การอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการ ให้พิจารณาสถานที่พักเฉพาะโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น 3.ไม่สนับสนุนด้านการขาย และการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ สถานที่พักที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และการพิจารณาอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่โรงแรมเป็นผู้ยื่นคำขอให้หน่วยงานขอสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง

สำหรับโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วจำนวน425แห่ง จังหวัดจะเข้มงวดกวดขันให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง เช่น ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล หรือแหล่งน้ำสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และให้ชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

นายโชคชัยกล่าวว่า สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบโรงแรมจะทำให้ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลงได้ และทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการห้องพักของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การจัดระเบียบโรงแรมของจังหวัดภูเก็ตจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น

ด้านนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.และที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมและความรู้ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านข้อกฎหมายในการประกอบกิจการโรงแรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเกิดความเต็มใจในการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา อบจ.ภูเก็ตยังขาดความร่วมมือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทำให้จัดเก็บได้ปีละ 110 ล้านบาท คาดว่าหากโรงแรมเข้าระบบมากขึ้น จะมีรายได้เพิ่ม 60-70 ล้านบาท ทำให้ปลายปี 2560 นี้คาดว่าจะเก็บได้ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 31 มกราคม 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1485752614

Comment Box