ทอท.เดินหน้าปรับปรุงอาคารภายในประเทศ สนามบินภูเก็ตโดยการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนั้น ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 330 วัน ซึ่งแนวทางการปรับปรุงได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยภายในประเทศชั้นที่ 1, 2 และ 3 (ทิศใต้) จะใช้เวลาจำนวน 236 วันโดยแบ่งออกเป็น งานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร ระยะที่ 2 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นที่ 1 ,2 และ 3 (ทิศเหนือ) จะใช้เวลาจำนวน 150 วัน และ Commissioning ทุกระบบจำนวน 20 วัน โดยแบ่งออกเป็นงานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร การดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมนั้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกายภาพอาคาร นอกจากการปรับปรุงตัวอาคารผู้โดยสารแล้วนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย และจัดระบบการจราจรต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลง นางมนฤดี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบิน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมไปถึงการประสานงานไปยัง ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) และ Facebook ของ ทอท. (AOT Offcial) ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 4031 ที่จะนำเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 แล้วนั้น ขณะนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศ

โดยการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนั้น ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน 330 วัน ซึ่งแนวทางการปรับปรุงได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยภายในประเทศชั้นที่ 1, 2 และ 3 (ทิศใต้) จะใช้เวลาจำนวน 236 วันโดยแบ่งออกเป็น งานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร ระยะที่ 2 เป็นการปิดปรับปรุงในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นที่ 1 ,2 และ 3 (ทิศเหนือ) จะใช้เวลาจำนวน 150 วัน และ Commissioning ทุกระบบจำนวน 20 วัน โดยแบ่งออกเป็นงานปรับปรุงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมพื้นที่รวม และงานระบบประกอบอาคาร

การดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมนั้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกายภาพอาคาร นอกจากการปรับปรุงตัวอาคารผู้โดยสารแล้วนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย และจัดระบบการจราจรต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลง

นางมนฤดี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบิน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมไปถึงการประสานงานไปยัง ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) และ Facebook ของ ทอท. (AOT Offcial)

ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 4031 ที่จะนำเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 30 ตุลาคม 2559

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477808596

Comment Box