ทอท.ยืนยันไม่มีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ยืนยันไม่มีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge : PSC) ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่ ทอท.บริหารงาน และยังคงจัดเก็บค่าบริการในอัตราเดิม คือ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 700 บาท และผู้โดยสารภายในประเทศ 100 บาท

​นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ หรือ PSC ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จาก 100 บาท เป็น 300 บาท นั้น ทอท.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ทอท.ได้ปรับค่า PSC ครั้งล่าสุด เมื่อคราวเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2549 โดยท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งจัดเก็บค่า PSC ภายในประเทศที่อัตรา 100 บาทต่อคน และค่า PSC ระหว่างประเทศที่อัตรา 700 บาทต่อคน ซึ่งปัจจุบัน ทอท.ยังคงจัดเก็บค่า PSC ในอัตราเดิมที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2549 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเสนอปรับอัตราค่า PSC ต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนแต่อย่างใด

นายนิตินัยกล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราค่า PSC ที่ ทอท.จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ พ.ศ.2560 ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่า PSC สำหรับสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.กรณีเดินทางไปต่างประเทศ เรียกเก็บได้ครั้งละไม่เกิน 700 บาท และกรณีเดินทางภายในประเทศ เรียกเก็บได้ครั้งละไม่เกิน 100 บาท

สำหรับรายได้จากการจัดเก็บค่า PSC นั้น กฎหมายได้กำหนดให้ผู้บริหารท่าอากาศยานนำไปใช้ในการจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานของท่าอากาศยานในระดับสากลเท่านั้น โดย ทอท.ได้นำรายได้จากการจัดเก็บค่า PSC ไปดำเนินการในโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่ ทอท.บริหารงาน รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในท่าอากาศยานทุกแห่ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารที่จะได้รับความปลอดภัย และความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ ทอท.จัดไว้รองรับ ตลอดจนการจัดส่งรายได้ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม 2561

www.prachachat.net/tourism/news-102295

Comment Box