คสช.แถลงผลงาน 3 ปีตอนแรก! ระบุตั้งใจแก้ธงแดงไอเคโออย่างรวดเร็วเมื่อเวลา 18.15 น. วันที่ 4 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายการเดินหน้าประเทศตอนพิเศษ ได้นำเสนอการแถลงผลงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตอนการแก้ปัญหาธงแดงไอเคโอกับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย ซึ่งถือเป็นตอนแรก จากทั้งหมด 12 ตอนโดยสรุปใจความสำคัญดังนี้ว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ)

ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการบินของประเทศสมาชิกได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการกำกับดูแลการบินพลเรือนของไทยในปี 2558 และจากการตรวจสอบ 8 ด้านที่ต้องได้มาตรฐานประกอบด้วย ด้านกฎหมายและข้อบังคับการบินพลเรือน ด้านโครงสร้างการบินพลเรือน ด้านการออกใบอนุญาตผู้ทำทำหน้าที่ในอากาศและการฝึกอบรม ด้านการปฎิบัติการบินของอากาศยาน ด้านความสมควรทางเดินอากาศของอากาศยาน ด้านการบริการทางเดินอากาศ ด้านสนามบินและเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้นที่ พบว่าไทยยังมีการกำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ไอเคโอกำหนด ทำให้ไอเคโอประกาศติดธงแดงให้กับประเทศไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมาเป็นการแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกประกาศแจ้งเตือนและตรวจสอบการบินของไทยมากขึ้น รวมถึงเพิ่มข้อจำกัดด้านการบินและประกาศไม่ให้สายการบินของไทยบินเข้าน่านฟ้า ในประเทศสมาชิกบางประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ทำให้คสช.ต้องเข้ามาแก้ไข โดยตระหนักว่าหากแก้ไขตามระบบราชการอาจจะทำให้ล่าช้าหลายปีไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กระทบต่อกิจการหลายอย่าง จึงออกมาตรา 44 ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศกำกับดูแลโดยมีคณะกรรมการเป็นข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

การแก้ไขปัญหาถือเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนเพราะไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร และไม่ได้แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยรองรับความเจริญเติบโตทางด้านการบินและไม่พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงไม่มีมาตรฐานในการออกใบรับรองทางเดินอากาศ

ถึงขณะนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปหลายด้าน อาทิ การจัดโครงสร้างทางด้านการบินพลเรือนใหม่ด้วยการยกเลิกองค์กรเดิมจัดตั้งเป็นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) การจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามที่ไอเคโอกำหนดเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตทางเดินอากาศ การปรับปรุงกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากลของไอเคโอ การออกไปรับรองทางเดินอากาศหรือใบรับรองสายการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งได้ออกไปแล้วสามสายการบิน ขณะนี้หลายปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและหลายปัญหากำลังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขซึ่งคสช. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 4 มิถุนายน 2560

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496582425

Comment Box