Wed. Oct 5th, 2022
MOU

MOU ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 21 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 21 หน่วยงาน แสดงเจตจำนงเพื่อผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (Partnership (ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) ในโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก เพื่อร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อพำนักอยู่ในประเทศไทย

โดยร่วมกันพัฒนามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ ทั้งมาตรการเชิงป้องกันและมาตรการจูงใจ การพัฒนาหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานประกอบการและนักศึกษา การพัฒนามาตรฐานทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Branding) และการใช้ตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) ร่วมกันระหว่าง ๒๑ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

ขอบคุณที่มาโดย : Thailand Plus Online

ขอบคุณภาพโดย : สมาคมโรงแรมไทย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *