Wed. Jun 23rd, 2021
Expat Travel Deal 2020

Expat Travel Deal 2020: Experience the Locals

วันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 สมาคมโรงแรมไทยเข้าร่วมงาน Expat Travel Deal 2020: Experience the Locals ณ Quartier Gallery, M Floor @ Emquatier โดยมีคุณพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​ และ คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข ประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *