Sat. Aug 15th, 2020
สำนักงานการค้า

เลื่อนแล้ว! สำนักงานการค้าฯ ไทเป ไต้หวัน ประกาศเลื่อนใช้ระบบ E-Visa ไป 1 มี.ค.63

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กรุงไทเป ประกาศเลื่อนใช้ระบบยื่นของวีซ่ารูปแบบ E-Visa เป็น 1 มีนาคม 2563 เผยทำการปิดระบบใหม่ไปแล้ว พร้อมให้ทุกคนกลับไปใช้ระบบเดิมก่อนตั้งแต่ 9 ธันวาคมนี้ ระบุชัดทุกคนทุกบริษัทที่เป็นตัวแทนยื่นวีซ่าต้องผ่านการอบรม

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากนโยบายของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กรุงไทเป ไต้หวัน (Thai Trade and Economic Office, Office Taipei) ที่จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นขอวีซ่าจากเดิมที่บริษัทเอเย่นต์ทัวร์และนักท่องเที่ยวทั่วไปยื่นขอวีซ่าได้ที่สำนักงานการค้าฯ เป็นขอผ่านระบบ E-Visa ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปนั้น ซึ่งป็นการแจ้งเปลี่ยนระบบล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์ รวมทั้งระบบการยื่นขอวีซ่าใหม่มีขั้นตอนและใช้เวลาดำเนินการที่นานกว่าเดิม ทำให้บริษัทนำเที่ยวไต้หวันที่ทำตลาดเอาต์บาวด์พาคนไต้หวันมาเที่ยวประเทศไทยกังวลว่าจะปรับตัวตั้งรับไม่ทัน และส่งผลกระทบต่อการพาคนไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กรุงไทเป ไต้หวัน ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงการส่งวีซ่าใหม่ โดยระบุข้อความดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เป็นการเตรียมตัวเกี่ยวกับระบบการทำวีซ่าใหม่ ทางสำนักงานฯ จึงได้กำหนดวันเริ่มต้นใช้ระบบ E-Visa ใหม่ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และให้กลับไปใช้ระบบเดิมตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป
2.ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นี้ทางสำนักงานฯ จะทำการปิดระบบ E-Visa ใหม่ไปก่อน
3.ทางสำนักงานฯ กำลังจัดการเรื่องระบบ และ
4. ขอให้ทุกคน ทุกบริษัทที่เป็นตัวแทนทำการยื่นขอวีซ่าเข้ามาอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบอีวีซ่าใหม่ดังกล่าว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

https://www.prachachat.net/tourism/news-398755