Fri. Aug 14th, 2020
ไต้หวัน

สิ้นสุดการรอคอย! ไต้หวันต่อ “ฟรีวีซ่า” ไทยอีก 1 ปี

“ไต้หวัน” ต่อฟรีวีซ่าไทย! พร้อมฟิลิปปินส์-บรูไน-รัสเซีย ระบุนักท่องเที่ยวเดินทางได้ทันทีหลังโควิด-19 คลี่คลาย ระหว่างนี้ยังต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ เผยจำนวนนักท่องเที่ยวโต 2-3 หลักต่อปี หลังเริ่มใช้มาตรด้านวีซ่าย้ำรักษาความปลอดภัยชายแดน สื่อสารรัฐบาลอื่นผ่อนคลายมาตรการวีซ่าไต้หวันต่อเนื่อง

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (ฟรีวีซ่า) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน และรัสเซียออกไปอีกหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2020 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาติที่มีการเดินทางสูง

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไต้หวันยังคงปิดประเทศจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ หากมีความจำเป็นไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางด้านวีซ่าเป็นครั้งแรก จำนวนผู้เข้าชมจากประเทศที่เกี่ยวข้องจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติไต้หวัน พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน และรัสเซียเดินทางเยือนไต้หวันขึ้น 34.49%, 100.37%, 41.32% และ 407.55% ในปี 2562 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ามาตรการทางด้านวีซ่าสำคัญต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

พร้อมระบุว่าจะดำเนินการทบทวนและปรับมาตรการกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยของชายแดน รวมถึงจะยังสื่อสารกับรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการรักษาวีซ่าสำหรับชาวไต้หวันและทำให้การเดินทางไปต่างประเทศสะดวกยิ่งขึ้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-497779