Sun. Jul 12th, 2020
อพท. เพิ่มกิจกรรมยกระดับนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย

อพท. เพิ่มกิจกรรมยกระดับนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย

คุณธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ ให้แก่จังหวัดเลย

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในทุกช่วงฤดูกาล โดยยึดแนวทางการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนที่มุ่งกระจายรายได้ท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้มากที่สุด

เพื่อยกระดับการเข้าพักของนักท่องเที่ยวให้เป็น 3.5 วันในปี 2565 รวมถึงเร่งดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยในปี 2562 คาดว่าจังหวัดเลยจะมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 3 ล้านคน

ซึ่งการพัฒนาท่องเที่ยวจะดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยจะมองใน 4 มิติ คือ การบริหารจัดการ การกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมวัฒนธรรมให้คงอยู่และการรักษาสิ่งแวดล้อม