Fri. Aug 23rd, 2019
ปรับโฉม ‘ดำเนินสะดวก’ ต้นแบบท่องเที่ยวทางน้ำ

ปรับโฉม ‘ดำเนินสะดวก’ ต้นแบบท่องเที่ยวทางน้ำ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจว่า เห็นชอบผลการดำเนินงานพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาชุมชนในคลองดำเนินสะดวก ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำเสนอ

พร้อมมอบหมายให้ อพท. ไปดำเนินการยกร่างจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำชับให้ดำเนินการพัฒนาคลองดำเนินสะดวกให้เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้แนวคิด ‘วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน’ ให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดโฉมใหม่ให้ประชาชนได้เข้าเที่ยวชมได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

โดยรัฐบาลต้องการให้คลองดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบการพัฒนาคลองสวยน้ำใส ชูจุดขายการท่องเที่ยวย้อนอดีตตามรอยเสด็จ 3 กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน จากนั้นมีแนวคิดที่จะขยายการพัฒนาสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หรืออย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง ดำเนินงานโดยคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ จังหวัดราชบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเป็นคณะทำงาน มี อพท. เป็นหน่วยงานประสานให้องค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดหลักการให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้มากที่สุด

เป้าหมาย คือ ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำคลองดำเนินสะดวกและกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งคณะทำงานประชารัฐฯ ระดับจังหวัด ได้ตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชมรม รวมกันเป็นชมรมเครือข่าย มีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม


ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสาร Thai Hotels & Travel Vol.9 No.54