Sun. Sep 26th, 2021
ประชุมสมาชิก THA

ประชุมสมาชิก THA ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4/ 63 – 65

สมาคมโรงแรมไทย จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4/ 63 – 65 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง Application Zoom

สมาคมโรงแรมไทย ขอขอบคุณ

  • วิทยากร คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘ธุรกิจโรงแรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน : สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและแนวโน้มตลาดในอนาคต (Tourism in Transition: The State of Thai Tourism and Future Market Trends)’
  • นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภูเก็ต, สมุย, พัทยา, เชียงใหม่) ที่มารายงานสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว
  • สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย และ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *