Thu. Dec 2nd, 2021
สมาคมโรงแรมไทย

ประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยประจำเดือนตุลาคม 2564

สมาคมโรงแรมไทย จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 5/63 – 65 ผ่านทาง Application Zoom

สมาคมโรงแรมไทย ขอขอบคุณ คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘โครงการหอทั่วไทย ประชุมช่วยชาติ’ และขอขอบคุณ สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย และผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *