Tue. May 21st, 2019
ปลัดท่องเที่ยวฯ หวังไทยก้าวสู่การเป็น Sport Hub ระดับโลก

ปลัดท่องเที่ยวฯ หวังไทยก้าวสู่การเป็น Sport Hub ระดับโลก

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ในปี 2561-2563 (3 ปี) ซึ่งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ทางเรียบชิงแชมป์โลกรับรองการแข่งขันโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ หรือ FIM

สำหรับรายการแข่งขัน Moto GP นี้ จะสามารถส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนำประเทศไทยไปสู่ การเป็น Sport Hub ชั้นนำระดับโลก เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ซึ่งทำให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดอุตสาหกรรมกีฬาและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก โดยจะมีการถ่ายทอดสดมากกว่า 200 ประเทศ ผ่านสายตาผู้ชมกว่า 600 ล้านคน จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม
2. เป็นการเปิดประตูการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสาน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้บริเวณจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี และทำให้ท้องถิ่นมีโอกาสในการขยายตัวและกระตุ้นการค้าขายในภาค SME พร้อมทั้งขยายการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น คาดว่าทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศไม่น้อยกว่า 1,895,000,000 บาท
3. เพิ่มรายได้และขยายอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยี

องค์ความรู้เกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เข้ามา และเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันในประเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างความนิยมในกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้มีความตื่นตัวและสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลก