Wed. May 22nd, 2019

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม กับ “รีเจ้นท์ ชะอำ”

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ได้เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นโรงเรียนสอนด้านการปฏิบัติการของงานโรงแรม โดยหลักสูตรประกอบไปด้วย 4 แผนก คือ แผนกบริการต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม แผนกแม่บ้านโรงแรม แผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกการประกอบอาหาร

ซึ่งดำเนินการบริหารโดยคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนานกว่า40 ปีตั้งแต่ปี 2525

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม กับ "รีเจ้นท์ ชะอำ"

ทั้งนี้โรงเรียนฯ ได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น นักเรียนทุกรุ่นทีได้เข้ามาศึกษานั้น ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ ด้านงานโรงแรมอย่างจริงจัง โดยมีคณะอาจารย์ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านโรงแรม นอกจากที่เด็กจะได้เรียนรู้กับงาน และได้ฝึกกับโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำอย่างเข้มข้น โรงเรียนฯ ยังสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหาร จนสามารถได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนฯด้วยเหตุนี้ โรงเรียนฯ จึงได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จากการที่โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และการสอนหลักสูตรที่เป็น Asean Competency Standard ตามหน่วยสมรรถนะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงเรียนฯ จึงได้มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คือ Swiss Hotel Management School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านการสอนด้านการโรงแรมและ Culinary Arts Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการประกอบอาหารที่มุ่งในการประกอบอาชีพเชฟขั้นสูง

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ

คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ กล่าวว่า การเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวสูงมากในปัจจุบัน และรวมถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมประเภทต่างๆ ซึ่งทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ประกอบกับเด็กที่มีความต้องการเรียนและทำงานในสายงานโรงแรมและการท่องเที่ยว แต่ขาดทุนทรัพย์ ในการต่อยอดด้านการศึกษา โรงแรมจึงได้คิดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่ประสบปัญหาขาดแคลนด้านบุคลากรระดับปฏิบัติการ โดยโครงการนี้ ทางผู้ประกอบการโรงแรม สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาได้ 3 แบบ ในสองสาขาด้วยกัน คือ

  1. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ 100% เต็มจำนวนโดยหลังจากเรียนจบต้องทำงานใช้ทุนให้กับผู้ให้ทุนจำนวน 2 ปี สาขาการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาการบริการต้อนรับส่วนหน้า
  2. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ 100% เฉพาะค่าเรียน โดยหลังจากเรียนจบต้องทำงานใช้ทุนให้กับผู้ให้ทุนจำนวน 1 ปี 6 เดือนสาขาการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาการบริการต้อนรับส่วนหน้า
  3. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ 50% เฉพาะค่าเรียนโดยหลังจากเรียนจบต้องทำงานใช้ทุนให้กับผู้ให้ทุนจำนวน 1 ปีสาขาการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาการบริการต้อนรับส่วนหน้า

อนึ่ง ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องเข้ารับการฝึกงานกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนี้ และเริ่มทำงานใช้ทุนหลังจบการศึกษาให้ครบตามกำหนดสัญญา ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทางผู้ประกอบการเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนการจ้างพนักงานเต็มเวลามาทำงานในช่วงทดลองงาน 3 เดือน (ผู้ประกอบการโรงแรมจะชำระทุนให้หลังจากที่เด็กผ่านการสัมภาษณ์จากทางผู้ประกอบการโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ

ซึ่งในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์นอกจาก จะช่วยสนับสนุนในด้านการขาดแคลนบุคลากรด้านปฏิบัติการด้านงานโรงแรมแล้ว ยังส่งเสริม ให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย

“โรงเรียนของเรามุ่งเน้นคุณภาพในด้านการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยพร้อมๆ กับสร้างบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้เป็นที่ต้องการและทำชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น”

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 10 แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยผู้สนใจสมัครต้องมีอายุ 17 -35 ปี จบการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เปิดเทอมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

หากสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสนใจเข้าร่วมโครงการสนุนทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ โทรศัพท์ 032 508 136-9 หรือเข้าชมเว็ปไซต์ที่ www.rhsschool.ac.th FB Page: www.facebook.com/RHS.School

ผู้ประสานงานนางสาวณัฐณิชาช์ โรจนชีวะเลขานุการผู้บริหาร โทร. 02 255 1300


ที่มา : โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ
www.rhsschool.ac.th