Wed. Jun 23rd, 2021
ทัวร์วัคซีน

ทัวร์วัคซีน กรมการท่องเที่ยว แนะคนไทยตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อ

กระแสทัวร์วัคซีนแรง! กรมการท่องเที่ยวเตือนคนไทยตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ เผยการโฆษณาโปรแกรมนำเที่ยวต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ทำได้จริงตามที่โฆษณาไว้ บริษัทนำเที่ยวต้องศึกษารายละเอียดกฎ กติกา ประเทศปลายทางช่วงโควิดให้ดีก่อนโฆษณาด้วย

วันที่ 5 พ.ค. 2564 รายงานข่าวจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตามที่พบข้อมูลข่าวเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ กรณีบริษัทนำเที่ยวเปิดขายทัวร์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ หรือเรียกว่า “วัคซีนทัวร์” ซึ่งนำเสนอรายการนำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ แต่ดึงดูดความสนใจของประชาชนด้วยการพาไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19


ทัวร์สิงคโปร์-ฮ่องกงคึกคัก รับกระแส “แทรเวลบับเบิล”


โดยรายการนำเที่ยวลักษณะนี้เริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเน้นไปที่ประชาชนที่มีกำลังซื้อสูง สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไทยและข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่จะทำทัวร์ในลักษณะนี้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กรณีนำเที่ยวต่างประเทศต้องได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป (รหัส 11)

2. การโฆษณาในรายการนำเที่ยวต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินการได้จริงตามที่โฆษณาไว้ นอกจากนี้ บริษัทนำเที่ยวควรต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของประเทศปลายทาง ในการเดินทางเข้าประเทศช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัว ข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขในเข้ารับการฉีดวัคซีนของประเทศนั้น ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่สนใจรายการนำเที่ยวในรูปแบบวัคซีนทัวร์ขณะนี้ ควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้านก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. ตรวจสอบการมีใบอนุญาตของบริษัทนำเที่ยวที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th 2. เช็กประวัติการร้องเรียนบริษัทนำเที่ยว โทร 02-141-3171

3. การซื้อทัวร์เป็นการจ่ายเงินซื้อบริการล่วงหน้า ให้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเดินทางทุกครั้ง และติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการซื้อทัวร์ที่ราคาต่ำกว่าทุน

4. เก็บหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผนการเดินทาง หากมีกรณีร้องเรียน

5. ตรวจสอบการอนุญาตเดินทางระหว่างประเทศว่า มีมาตรการกักตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปลายทางอย่างไร สำหรับประเทศไทยยังคงมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 14 วัน

6. ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในต่างประเทศก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สายด่วน 02-572-8442

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-662559

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *