Tue. Oct 27th, 2020
ททท.

ททท.รับ กระทรวงต่างประเทศ งานล้น ทำนักท่องเที่ยวเข้าไทยล่าช้า

ททท. รับ ทราบปัญหา “คอขวด” เข้าประเทศ เหตุกระทรวงต่างประเทศ คนน้อย-ทำงานไม่ทัน นักท่องเที่ยวหลายประเภท ความต้องการเดินทางมาก ทำขั้นตอนล่าช้า ไทยแลนด์อีลิท-STV รับผลกระทบถ้วนหน้า

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.รับทราบปัญหาความล่าช้าในการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน Thailand Elite Card, Special Tourist Visa (STV) หรือการเดินทางเพื่อการแพทย์ ฯลฯ อันเกิดจากปัญหาคอขวดในการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ

เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมากและมีหลากหลายประเภท เป็นภาระเพิ่มเติมจากงานปกติและขีดความสามารถแต่เดิม ทำให้กลายเป็นคอขวดในการเดินทางมีนักท่องเที่ยวระบุถึงความล่าช้าในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะระดมสรรพกำลังเร่งมืออย่างเต็มที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางโดยเร็วที่สุด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-534155

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *