Sun. Jul 12th, 2020

คลอดบิ๊กแพ็กเกจฟื้นท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯททท. เสนอมาตรการฝ่าวิกฤตโคโรนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ช่วยเหลือสภาพคล่องเอกชนในภาวะวิกฤติ ดึงเที่ยวบินเหมาลำตลาดศักยภาพสูง รัสเซีย เกาหลีใต้ เข้าเมืองรอง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยแหล่งข่าวจากททท.เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ผู้ว่าททท.ได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ด้วยการใช้การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยทุกหน่วยงานจะต้องสื่อสารเนื้อหาให้เป็นทิศทางเดียวกันในลักษณะข้อความเกี่ยว (Single message) คือ การแสดงออกถึงความห่วงใย ให้ความสําคัญกับสุขภาพและความ ปลอดภัยของคนไทยมาเป็นลําดับแรก ขณะเดียวกันเราไม่ลืมที่จะแสดงความเห็นใจไปยัง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากกระทรวงสาธารณสุข

ขณะเดียวกันจะต้องมีการเฝ้าระวัง และอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างการเดินทางในประเทศไทย รวมทั้งการเยียวยาธุรกิจท่องเที่ยว โดยททท.ได้จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน เช่น สายการบิน สมาคม เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นอกจากนี้จะต้องมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ผู้ว่าททท.ได้เสนอมาตรการฝ่าวิกฤตโคโรนา ด้วยกาการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ และลดเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุน การค้ำประกัน การปรับ โครงสร้างหนี้ และมาตรการทางด้านภาษี

ขณะเดียวกันจะต้องมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยว Safety & Healthy ให้ผู้ประกอบการดูแลความสะอาด ทุก touch point โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค

นอกจากนี้ยังเสนอมาตรการซ่อมสร้างเพื่อยกระดับไปสู่ความยั่งยืนปรับปรุง Supply Side – UPSKILL / RESKILL อบรมพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการและบุคลากร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผลักดันเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระแห่งชาติ ปรับฐานโครงสร้างนักท่องเที่ยวให้สมดุล โดยการหาตลาดทดแทน

ผู้ว่าททท.ยังเสนอมาตรการระยะยาวให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุปทาน (Ease of Traveling) เพื่อการทํางานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมาย

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเลขานุการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ

รวมทั้งการสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลําสําหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง เช่น ตลาดรัสเซีย เกาหลี ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรับ เพื่อเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้าง และเกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าสู่ พื้นที่เมืองรองของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ 500 ล้านบาทให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยดําเนินการ

ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดจะมีการเสนอต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่จะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง และททท.ในวันที่ 14 ก.พ. 2563

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

https://www.thansettakij.com/content/business/421582