Fri. Jul 19th, 2019
โรงแรมเล็ก… มีโอกาสถูกกฎหมาย

โรงแรมเล็ก… มีโอกาสถูกกฎหมาย

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีผลให้โรงแรมเล็กสามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้

กฎกระทรวงที่ว่า มีสาระสำคัญดังนี้

 1. เป็นโรงแรมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2559
 2. เป็นโรงแรมที่
  • ให้บริการห้องพักอย่างเดียว
  • ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการ อาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
 3. ต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมภายใน 5 ปี
 4. ถ้าต้องมีการดัดแปลงอาคารก่อนมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารภายในสองปี
 5. อาคารไม่เกินสองชั้นมีจำนวนห้องพักทั้งหมดไม่เกิน 10 ห้อง ต้องมีช่องทางเดินในอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และจุดไกลสุดของชั้นกับบันไดต้องไม่เกิน 40 เมตร
 6. อาคารสองชั้นหรือเกินสองชั้นและมีห้องพักไม่เกินชั้นละ 20 ห้อง ต้องมีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
 7. อาคารที่มีห้องพักเกินชั้นละ 20 ห้อง ต้องมีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
 8. อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
 9. อาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟ
 10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวอาคาร ระยะดิ่งของอาคาร ระยะหรือระดับสำหรับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะให้ใช้ข้อกำหนดในขณะที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารนั้น

อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันให้โรงแรมเล็กสามารถมีโอกาสมาขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมได้บางส่วน แต่การบังคับใช้กฎหมายอื่นก็ยังอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่อีกบ้าง ซึ่งก็คงต้องค่อยๆ แก้ไขไปทีละเรื่อง จนกว่าจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว