Fri. May 14th, 2021
แก้ไขโรงแรมผิดกฎหมาย

แก้ไขโรงแรมผิดกฎหมาย

หลังจากที่มีการพูดจากันหลายครั้งว่า ขณะนี้มีโรงแรมที่เปิดทำการเป็นจำนวนมากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะแก้ปัญหากันอย่างไร

จะจับก็ไม่ยุติธรรมเพราะกฎหมายเข้มงวดมากเกินไป และล้าสมัยไม่ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะปล่อยไว้โดยไม่ทำอะไร พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ในที่สุดก็มีความคิดเห็นเป็นกลางๆ ในอันที่จะแก้ปัญหาที่มีความเสียหายน้อยที่สุด คือ การตั้งคณะทำงานหาทางแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็ว เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทำเงินจากการท่องเที่ยว สองล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ด้วยคณะทำงานเรื่องนี้ได้ใช้เวลาพอสมควร ในที่สุดได้ข้อสรุป โดยต้องออกกฎกระทรวงเพื่อใช้กับโรงแรมโดยเฉพาะ และได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมามีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

โรงแรมที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ และถ้าพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรด้วย เสา คาน ตง พื้น และโครงหลังคา ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติหรืออัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. อาคารโรงแรมที่มีห้องน้อยกว่า 80 ห้อง ช่องทางเดินในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 80 ห้องขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
  2. บันไดของโรงแรมที่มีห้องน้อยกว่า 80 ห้องในอาคารเดียวกันต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 80 ห้องขึ้นไปต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างน้อยกว่า 1.50 เมตรต้องมีอย่างน้อย 2 บันได แต่ละบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
  3. โรงแรมต้องมีที่ว่างอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
  4. พื้นที่อาคารในส่วนห้องโถง บันได และช่องทางเดิน ต้องรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตรสำหรับโรงแรมประเภทที่หนึ่ง และประเภทที่สอง ที่มีห้องพักในอาคารเดียวกันไม่เกิน 6 ห้อง ต้องรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่ต่ำกว่า 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  5. โรงแรมทุกประเภทต้องมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างน้อยต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามประเภท ขนาด และสมรรถนะตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก
  6. การเปลี่ยนการใช้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับมาเป็นโรงแรม ให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวอาคาร ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะและที่ว่าง ตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลง และกรณีอาคารใหญ่ที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1

นี่คือเนื้อหาของร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ซึ่งเชื่อว่าคงจะแก้ปัญหาการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันหากมีการประกาศใช้

อย่างไรก็ตาม มีคำถามว่าจะสามารถประกาศใช้ได้เมื่อใด ซึ่งคงจะตอบได้ยาก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองด้วย หากการเมืองนิ่งเราควรจะได้เห็นกฎกระทรวงฉบับนี้ในประมาณ 3 – 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สมาคมโรงแรมไทยก็ต้องเหนื่อยอีกรอบหนึ่งในการผลักดันต่อไป แต่ขณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าที่มองเห็นเป็นรูปร่างครั้งแรกของเรื่องนี้หลังจากได้มีการผลักดันกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *