Wed. May 22nd, 2019
แผนงานสร้างพนักงานโรงแรมในอนาคต

แผนงานสร้างพนักงานโรงแรมในอนาคต

กฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ขอออกนอกเรื่องกฎหมายสักฉบับ แต่จะนำเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สมาคมโรงแรมไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาระยะยาวให้สมาชิก นั่นก็คือเรื่องปัญหากำลังคนในภาคธุรกิจโรงแรม

ล่าสุดคิดว่าท่านสมาชิกคงทราบความเคลื่อนไหวของสมาคมโรงแรมกับสำนักงานการอาชีวศึกษาได้ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมโดยมีรายละเอียดสำคัญๆ สองประการ คือ ประการแรก ได้ร่วมกัน จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในสี่แผนกหลัก คือแผนกแม่บ้าน แผนกครัว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกงานส่วนหน้า ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากพวกเราจนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี

ประการที่สองคือ เรื่องการทำหลักสูตรร่วมกันในสาขาการโรงแรม ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ โดยตกลงในหลักการว่าหลักสูตรการโรงแรมของระดับ ปวช. จะเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาหนึ่งปีในปีที่หนึ่ง ในปีที่สองและปีที่สามจะอยู่ในสถานประกอบการ (โรงแรม) ในลักษณะของระบบทวิภาคี และกลับไปเรียนที่สถาบันการศึกษาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ สถานประกอบการต้องหมุนเวียนให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานในสี่หน่วยงานหลักของโรงแรมในสองปี และต้องประเมินสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกับสถาบันต้นสังกัด หากนักศึกษามีความรู้ความสามารถควรผ่าน นักศึกษาก็จบระดับ ปวช.

หลังจากนักศึกษาจบระดับ ปวช. แล้ว สถานประกอบการก็จะรับนักศึกษาเข้าทำงานในฐานะพนักงานประจำ แต่ต้องอนุญาตให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดยระบบเดียวกันคือกลับไปเรียนในสถานศึกษาหนึ่งวันต่อสัปดาห์เป็นเวลาสองปี และเช่นกันวิชาชีพโรงแรมก็จะประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ หากเห็นพ้องต้องกันว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถครบถ้วนสมควรจบหลักสูตร ปวส. ก็เป็นอันว่าจบหลักสูตรที่วางร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีการพูดคุยกันต่อในลักษณะของการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรปริญญาตรีสายวิชาชีพโรงแรม ซึ่งเห็นพ้องกันว่า หากสถาบันอาชีวศึกษาใดพร้อมจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องก็ให้ทำได้ หรือหากไม่พร้อมก็จะให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังทำงานอยู่ได้มีโอกาสกลับไปเรียนในวันหยุดจนจบหลักสูตรปริญญาตรีสายอาชีพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานถึงหกปี ณ วันที่จบ ทำให้สถานประกอบการได้พนักงานที่มีทั้งความรู้และคุณภาพครบถ้วนตามที่เราต้องการ

อย่างไรก็ตามเรื่องที่สองนี้ยังอยู่ในระหว่างการกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ และได้มีระยะเวลาที่คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นและประกาศเป็นทางการได้ในเดือนตุลาคมศกนี้ และเชื่อว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้ในภาคการศึกษาหน้าคือเดือนพฤษภาคม 2557

สำหรับเรื่องแรก ทางสมาคมโรงแรมและสำนักงานการอาชีวศึกษาได้มีข้อตกลงกันว่า ให้สมาคมโรงแรมไทยรับสมัครสถานประกอบการที่มีองค์ประกอบครบทั้งสี่ด้านหลักโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ คือ

  1. ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาทวิภาคีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำตลอดเวลาสองปีช่วง ปวช.
  2. หากนักศึกษามีภูมิลำเนาต่างจังหวัด โรงแรมต้องจัดหาที่พักให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษามาเข้าโครงการทวิภาคีทุกอย่าง ไม่ว่าค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายของพี่เลี้ยง ค่าอาหาร ค่าที่พัก (ถ้ามี) มาหักได้สองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง เหมือนกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ความคืบหน้าของโครงการนี้จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเป็นการต่อไป.