Tue. May 21st, 2019
รถนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รถนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ช่วงนี้ในวงการท่องเที่ยวเราจะพูดคุยกันเรื่องนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทย ด้วยการขับรถเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านเหนือของประเทศ มาใช้ทรัพยากรของเราโดยอาศัยวัดเป็นที่หลับนอนรวมทั้งอาบน้ำอาบท่า บางกลุ่มนำอุปกรณ์การปรุงอาหารในวัดด้วย นักท่องเที่ยวเหล่านี้ใช้เงินน้อยมากในการเข้ามาแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว กรมการขนส่งทางบกจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพิจารณาทำร่างประกาศกฎเกณฑ์ร่วมกันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และได้ออกเป็นประกาศของกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ประมาณต้นเดือนมิถุนายนปีนี้)

ประกาศนี้ชื่อเต็มว่า ‘ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559’ มีสาระสำคัญดังนี้

 1. ประเภทรถที่อนุญาต
  • รถยนต์นั่งไม่เกิน 9 คน รวมคนขับด้วย (ไม่รวมรถตู้ รถที่เป็นบ้าน รถจักรยานยนต์)
  • รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 ก.ก. ยกเว้น …
   • รถที่นำเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น
   • รถของประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน (ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์)
   • รถประจำถิ่น (เข้าออกเป็นปกติตามพรมแดนที่ติดกับไทย)
 2. ระยะเวลายื่นขอ และระยะเวลาที่อนุญาต
  • ต้องยื่นก่อนนำรถเข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
  • ต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นผู้ยื่นขอแทน
  • อนุญาตตามกำหนดการเดินทางแต่ไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน
 3. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
  • มีใบอนุญาตขับรถที่สามารถใช้ได้ในราชอาณาจักร
  • ติดเครื่องหมายที่อนุญาตไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
  • ใช้รถได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่นำรถเข้ามา
  • มีภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมฉบับแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  • มีหลักฐานการประกันภัย (ประเภท 3)
  • ออกนอกราชอาณาจักรตามกำหนดเวลา ณ ด่านพรมแดนจังหวัดเดียวกับที่เข้ามา
  • ปฏิบัติตามกฎหมายไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาดูได้จากกรมการขนส่งทางบกและกรมศุลกากร